Maatregelen in het belang van het Museum wenschelijk te achten. De Commissie voornoemd: P. O. H. Gevaerts van Simonshaven, Voorzitter. J. M. Boüscholte, Secretaris. Op gedenkdagen van bijzondere gebeurtenissen, zooals Mun- stersche Vrede (1648.30 Januari), Geboortedag van Koning Wil lem III (19 Februari), Onthulling borstbeeld Simon Stevin (December 1898), werden desbetreffende portretten of prenten uitgelegd. Reeds sinds geruimen tijd is, zoo door deze Commissie als door de Vereeniging tot het oprichten van een Museum voor Moderne Kunst, welke geheel belangeloos de Gemeente verrijkt met schilderijen van moderne meesters, geklaagd over het ge brek aan ruimte hetwelk de behoorlijke tentoonstelling van de steeds grooter wordende verzameling van kunstschatten ver hindert. Bij dezerzijdsch schrijven van 1 Juli 189werd dan ook nogmaals krachtig aangedrongen op algeheele uitvoering der bouwplannen in 1896 ingediend. Ook nu blijft uwe Commissie uitvoering van het groote plan wenschelijk achten, daardoor zal het mogelijk zijn het Museum te behouden in het centrum der stadin een historisch gebouw welker ontwerping wordt voor gesteld op een der daarin aanwezige schilderijen door «van Rave- steijn». Uwe Commissie betreurt de beslissing door den Gemeenteraad genomen in zijne zitting van 20 December 1898, waarbij uw voorstel tot uitbreiding van het Museumgebouw door bebouwing der binnenplaats werd verworpen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 571