Bijlage 5 5 VERSLAG omtrent de Brandweer der Gemeente ’s Gravenhage over het jaar 1898. 68 schoorsteenbranden. 115 kleine binnenbranden. 16 zware binnenbranden. 13 uitslaande branden 28 buitengewone branden. te zamen 240 branden; bovendien waren er 47 brand- geruchtenterwijl 31 maal uit baldadigheid, door middel van brandschellennoodeloos werd gealarmeerd. De uitbreiding der brandweer, waarover in het ver slag van het jaar 1897 gesproken wordt, heelt nog steeds niet plaats gehad. Intusschen blijft de gemeente zich steeds meer uitbreidenzoodat de eisch van ver meerdering van personeel en materieel der brandweer voortdurend dringender wordt. Heeft deze vermeerde ring niet binnen betrekkelijk korten tijd plaats, dan is het te voorzien dat er groote onheilen kunnen voor komen. Bij eenen brand van groote beteekenis toch is het, onder de tegenwoordige omstandighedenal spoedig noodig om al het beschikbare personeel tot blussching aan te wenden. Gedurende verscheidene uren is dan het verdere gedeelte der stad onbewaakt. Wel kan de politiebij het uitbreken van een tweeden brandmet eenig materieel (handslangenwagens) daarheen uitruk ken maar mocht het hun niet gelukken het vuur in den aan vang te stuitendan zullen zijten gevolge van onbekendheid in zake brandblussching, niet kunnen voorkomen dat de brand, uit gebrek aan spoedige deskundige hulp, eenen onnoodigen omvang verkrijgt. Gegronde verwachting bestaat echter, dat eerlang plannen tot uitbreiding aan den Gemeenteraad zullen Van 1 Januari tot en met 31 December 1898 hadden plaats

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 572