55 worden aangeboden en is het te hopen dat dit college tot eene vrij belangrijke uitgave zal kunnen besluiten teneinde voortaan het leven en de goederen der inwoners dezer gemeente beter te beschermen tegen het alles vernielende element. De Politie rukte in het verslagjaar 7 maal met den slangenwagen uit, terwijl van de militaire of Rijks- bluschmiddelen geen gebruik is gemaakt. In hoofdzaak werd ook dit jaar tot brandblussching gebruik gemaakt van de waterleiding. Steeds werd veel nut ondervonden van de directe telefonische ver binding met den Watertoren, waardoor liet mogelijk is binnen enkele minuten hooge druk te verkrijgen. Bij een drietal branden van beteekenis werd van een stoomspuit gebruik gemaakt. Bij één brand werden zelfs alle drie de stoomspuiten in werking gesteld. Zoowel bij den brand in de Brood- en Meelfabriek op 11 Dec., als bij den brand in de Nettenfabriek te Scheveningen in den nacht van 11 Augustus, heeft een gedeelte der vrijwillige brandweer bij de blussching mede geholpen. Aan goeden wil ontbreekt het die menschen bij die gelegenheden niet, wel aan ervaring en geoefendheid, waarbij nog komt dat de middelen, welke zij moeten bedienen, tot een verouderd type behooren, zoodat zij ten slotte slechts zeer weinig tot de blussching kunnen medewerken en dikwijls, hoewel zonder opzet, oorzaak zijn van een minder ordelijken gang van zaken op het terrein van den brand. Gedurende de inhuldigingsfeesten alhier waren van af ’s avonds 6 uur alle manschappen in dienst, dus ook zij die anders vrijaf zouden gehad hebben. Op den avond der algemeene illuminatie waren extra posten met bespanning geplaatst bij het Commissariaat van Politie op het Alexandersveld en in een lokaal dei’ Melkinrichting de Sierkanaan de Nieuwe-Haven- straat, welk lokaal tot dit doel belangeloos door de directie dier inrichting is afgestaan. Door de welwillende medewerking van den Heer Directeur der Openbare Reiniging, die eiken avond een viertal paarden ter beschikking van de brandweer stelde, was het mogelijk om al het materieel steeds beschikbaar te hebben. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 573