63 culieren werd kosteloos overgenomen ten einde als trottoir te worden ingericht, de gezamenlijke lengte aldus verkregen trottoir is 250 M. Voor den gang van zaken betreffende het verbreeden en doortrekken van de Elandstraat en het maken van een toegangsweg, verbindende het einde der door te trekken Elandstraat met de Veenkade, in verband met de demping van slooten daar ter plaatse, wordt ver wezen naar hetgeen daarover sub 3", slooten is vermeld. Bij Raadsbesluit van 11 Januari werd goedgekeurd een wijziging in het bij Raadsbesluit van 29 December 1896 goedgekeurde plan der Algemeene ’s Gravenhaag- sche Bouwgrond-Maatschappij, bestaande in opschuiving in oostelijke richting van de straat langs het huis Ternoot. In dezelfde Raadsvergadering werd aangewezen om te worden bestemd tot openbare straat, Gemeentegrond gelegen in het verlengde van de Gerard-Doustraat van de Teniersstraatvan de Jan-van-Gojenstraat en van de Van-Miereveltstraat. De hoogten van deze straten werden vastgesteld bij Haadsbesluit van 5 April. In de Raadszitting van 25 Januari werd besloten tot kostelooze overname door de Gemeente van den grond voor een verbindingstraat tusschen de verlengde Prinse- gracht en de Zusters!iaat en van de tot nog toe niet aan de Gemeente toebehoorende Jacobastralen, met uitzondering echter van het aan den Z. W. Buitensingel uitkomende gedeelte van laatstgenoemde stratenwelk gedeelte straat is vervallenin verband met welk laatste het bij Raadsbesluit van 27 October 1896 vastgestelde plan tot aanleg van straten in het verlengde van de Prinsegracht in zooverre werd gewijzigd dat de af- schuiving van den N. O. hoek der 8 M. breede straat in dat plan kwam te vervallen. Bij Raadsbesluit van 15 Maart werd goedgekeurd een door de heeren B. J. Kruijswijk en G. J. van Waveren ingediend plan voor aanleg van een 10 M. breede straat, tusschen de Hoefkade en den Parallelweg ten Z. W. van de Van-Ravesteijnstraat, met een 12 M. breede kruisstraat (verlengde Bosboomstraat). Aanleg op de breedte van 10 M. werd met het oog op de geringe diepte der bouwterreinen bij uitzondering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 64