64 28 April toegestaan met vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de wijze van bebouwing. Bij Raadsbesluit van 5 April werd goedgekeurd een stratenplan tusschen de Loosduinschevaart en de Hoef- kadeop gronden toebehoorende aan de Haagsche Bouwgrond-Maatschappij Engelenburg». In verband hiermede werden bij hetzelfde Raadsbesluit eenige Gemeenteterreinen ten Z.O. van de Loosduinsche vaart aangewezen als bestemd voor openbare straat onder verband van aanleg dezer straten door de Ge meente binnen 2 jaar na de dagteekening van het Raadsbesluit Een door de naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen Laan van Meerdervoort ingediend plan voor aanleg van straten op de terreinen genaamd Westerbeek», liggende ten Z. O. van de Loosduinsche vaart en onmiddellijk grenzende aan de terreinen van bovengenoemde Maatschappij Engelen burg», werd, gewijzigd bij Raadsbesluit van 28 April goedgekeurd. Over een plan tot aanleg en verbreeding van de Laan van Nieuw-Oost-Indië tusschen het zuidoost uit einde van het volgens Raadsbesluit van 9 Mei 1893, aangelegde deel dier laan en de grens der Gemeente, werd met de Haagsche Maatschappij van Onroerende Goederen tot overeenstemming gekomenin combinatie met plannen van aanleg van straten in den Zuster- polder, ingediend door die Maatschappij en door de Bouwgrond-Maatschappij zuidwesterkwartierde drie plannen werden goedgekeurd bij Raadsbesluit van In dezelfde Raadsvergadering werd, met intrekking van het Raadsbesluit van 29 September 1896 tot aan koop van het gedeelte Rijswijkscheweg tusschen het Rijs wij kscheplem en de Laak, besloten tot kostelooze overname in beheer en onderhoud van dat gedeelte Rijksweg. Het in de Raadsvergadering van 19 October 1897 om praeadvies in handen van Burgemeester en Wet houders gestelde plan voor den aanleg van straten tusschen den Kanaalweg, de Kerklaan en de Symons- stiaat, ingediend door de Maatschappij tot exploitatie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 65