67 Duinstraat worden bemalen. Den 24sten November werd openbaar aanbesteed het rioleeren van een gedeelte Badhuisweg tusschen den Nieuwe-Duinweg en de Nieuwe-Parklaan; het hier te leggen riool zal mede door het stoomgemaal aan de Den 18den Augustus werd openbaar aanbesteed het rioleeren van de Heemraadstraateen gedeelte Bad huisstraat, de Pronkstraat, de Weststraat en het Smidsslop; het leggen van nieuwe riolen in deze straten hield verband met de nieuwe wijze van loozing der Scheveningsche rioleering. De in slechten staat verkeerende of niet op de ver- eischte diepte gelegen riolen in Vleerstraat (145 M.) Korte-Vleerstraat (100 M.), Slop-van-Willem-KIeyn (125 M.), Slijkeinde (140 M.), Prins-Willemstraat (187 M.), Keizerstraat (491 M.) Marcelisstraat (302 M.) Pronkstraat (138 M.), Badhuisstraat (204 M.j, Heem- raadslraat (222 M.), Smidsslop (115 M.) en Weststraat (280 M.), werden vervangen door nieuwe riolen. Een locomobiel met centrifugaalpomp werd aange schaft om terstond te kunnen dienst doen bij defecten aan machines en centrifugaalpompen van de stoom gemalen aan de Lekstraat en aan de Hoef kadeen tevens voor het leegmalen bij het onderzoek van riolen. Van het voor de werken sub 2 uitgegeven bedrag, werd een som van ƒ10,035.625 voor aansluitingen door particulieren terugbetaald. Bij schrijven van 14 Juli berichtten Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland op dezerzijdsche aanvrage van 26 Juli 1897, dat bij hun College geen bezwaar beslaat om onder zoodanige bepalingen als aan dat College in het belang van den boezem van Deltland geraden zal voorkomenvergunning te verleenen voor Het stoomgemaal aan de Duinstraat werd, nadat bij de noodige proefbemalingen was gebleken dat de ma chines en pompen aan de gestelde eischen beant woordden, in dienst gesteld en werkte het geheele jaar geregeld en zonder stoornis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 68