69 4°. Pompen. De sedert lang buiten gebruik gestelde, voor het a. Bij Raadsbesluit van 15 Maart 1898goedgekeurd door Gedeputeerde Staten den 22slen d. a. v., werden de aanbiedingen vastgesteld die aan de verschillende eigenaren der voor de demping der Elandsloot c. a. ter onteigening aangewezen perceelen of perceelsgedeelten voor hun bezittingen gedaan zouden worden, voor zoover met die eigenaren nog niet tot overeenstemming was geraakt. Die aanbiedingen werden alsnog door het meeren- deel der betrokken eigenaren aangenomen, zoodat ten slotte geprocedeerd moest worden tot gerechtelijke onteigening tegen 10 eigenaren voor te zamen 43 perceelen. Uw Raad besloot dien overeenkomstig in zijne zit ting van 4 October. Deze eigenaren werden overeenkomstig artikel 18 der Wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad n°. 125) voor de Arrondissements-Rechtbank te ’s-Gravenhage gedaagd. Den 15den December had het eerste onderzoek in loco der door de Rechtbank benoemde deskundigen plaats. De in verband met de demping der Elandsloot voor genomen demping van de sloot achter de huizen aan de zuid westzijde van de Helmersstraatwerd bij Raads besluit van 15 Maart ingetrokken wegens gebrek aan medewerking door de eigenaren der betrokken per ceelen. b. In verband met den aanleg van de Waldorp- straat werden verschillende gedeelten sloot in den Noordpolder gedempt. c. Wederom werden een aantal slooten vallende in goedgekeurde en tot uitvoering gekomen straten plannen, voor rekening van de betrokken bouwonder nemers gedempt. 3°. Slooten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 70