82 e. Rivieren, kanalen, vaarten en bijbehoorende werken, als: waterkeerinqenoverlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en laadplaatsen, bruggen, enz. 1°. Grachten en vaarten. Het baggeren en op diepte houden van de vaarten en grachten geschiedde in eigen beheer. Er werd 8698 M3 grond en 15120 M3 bagger uit de grachten verwijderd. Van de uitgebaggerde specie werd aan particulieren verkocht voor een bedrag van 1974.60 terwijl ten dienste van de Openbare Reiniging voor een waarde van 1020.werd afgeleverd. Aanbesteed werd het verbroeden en uitdiepen van de Sprank ten zuidoosten van de Seinpoststraat, en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken 2°. Vaartverbetering. Door welwillende medewerking van het College van Gedeputeerde Staten in Zuid-Hollandstemde het Be stuur van den Noordpolder er in toe met de Gemeente een overeenkomst aan te gaan waarbij aan de Gemeente vergunning werd verleend tot het dempen (of aan den polder onttrekken) van slooten gelegen in de terreinen tusschen den Trek vliet en den Rijs wij kscheweg. Deze overeenkomst werd goedgekeurd bij Raadsbesluit van 8 November. Nadat daaraan ook goedkeuring was gehecht in een vergadering van ingelanden van den Noordpolder, werd het den 25sten November 1897 aanbestede werk (zie het vorige jaarverslag) den 2den December 1898 gegund aan aannemer J. van den Els hout Gz. voor 89.000,onder bepaling dat ver rekening als minder werk zou plaats vinden voor het middelerwijl den 13den October 1898 aanbestede ge deelte van eerstbedoeld werk, omvattende het verbree- den en uitdiepen van den Trekvliet, welk werk gegund werd aan den aannemer A. van der Meijden Az. voor ƒ13,380.De uitvoering is met kracht ter hand ge nomen. Met den Staat werd alsnog overeenstemming ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 83