84 per etmaal. zijn begrepen Onder de geloosde Te zamen of gemiddeld per maand, week. etmaal. in Juni B Te zamen dat is gemiddeld of 18,478,152 M’. 39,379,075 M’. Juli17,138,961 Augustus18,524,834 September 17,494,521 71.636,468 M’. 587,184 Den Isten October werd de bemaling gestaakt; de natuurlijke loozingen hadden met uitzondering van sommige dagen, waarop loozing werd belet door te hooge zeestanden (25 getijden) of door te lage boezem- standen (3 getijden), geregeld plaats, tot den laatsten dag van het jaar. De in zee geloosde in October November December 'j hoeveelheid bedroeg: 14,453,842 M’. 14,894,709 10,030,524 13,126,358 3,029,159 428,033 hoeveelheden 169,200 Ms, welke den 21/22 December zijn opgemalen voor rekening van de Gemeente teneinde een krachtiger doorstrooming der grachten te bevorderen bij den zich voordoenden stank. In het geheel zijn in 1898 geloosd 167,291,105 M*. Evenals in de voorgaande jaren werden de gewone onderhoudswerken in eigen beheer uitgevoerd. Overeenkomstig het voornemenwaarvan in het vorige jaarverslag is melding gemaakt, werd in de zuidelijke sluisopening, evenals in 1896 bij de noorde lijke sluisopening geschiedde, het hardsteenen taatsstuk ten deele door metselwerk vervangen en daarop de nieuwe metalen taats gesteld. De 371 K.G. zware metalen taats met bouten is geleverd door de Nederlandsche Grofsmederij te Leiden voor de som van 667.08. Ter ontlasting van de prop der achterhar, die in kneep in den barring, werden aan de bovenregels

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 85