85 der deur 2 zware trekijzers aangebracht, steunende tegen de binnenzijde van den barring. De aanslagribben der deur werden vernieuwden de deur schoongemaakt en opnieuw gebreeuwd. De geheele uitvoering, welke overigens in eigen beheer plaats had, kostte, met inbegrip van boven genoemde som. 1350. Den 4den Februari werd deze sluisopening weder voor het spuien in gebruik gesteld. De schade veroorzaakt door den stormvloed van 29/30 November 1897, bestaande in verzakkingen van het zetwerk der hoofden, het wegslaan van stortsteen vóór den kop der hoofden en het spoelen van klei uit de op 3.50 M 1). P. gelegen bermen langs de buitenhavenen met welker herstelling in December 1897 reeds begonnen was, vergrootte door den storm op 2/3 Februari; daarbij ontstonden toen verzakkingen aan de worteleinden der hoofden en aan de bermen op het strand langs de hoofden. In een en ander werd zoo spoedig mogelijk voorzien. Wegens verlaging van het strand bleek het noodig langs de binnenzijde der hoofden bermen te maken samen te stellen uit een puinlaag, waarop zetsteen steunende tegen een rij perkoenpalen. Bij Raadsbesluit van 17 Mei werd de hiervoor benoodigde som van 2200 beschikbaar gesteld. Hel werk werd in eigen beheer uitgevoerd. Langs den tuin der woning van den machinist van het stoomgemaal werd aan de zanderij vaart over 25 M. lengte een steenglooiing van zeilenbasalt op kleilaag, steunende op een voetschoeiing, gemaakt. Door G. W. van Straaten alhier werd voor 445 een ijzeren krooshek vóór de binnensluis geleverd en geplaatst. De vuurramen en deuren der stoomketels werden gedeeltelijk vernieuwd. Een nieuwe stalen stang met schroefdraad en moer en zes afgewerkte glanbouten voor den olielubricator zijn geleverd en aangebracht door de firma Spoor en Wijnvoord alhier voor 262. De machines en ketels van het stoomgemaal vorderden geen verdere bijzondere heistellingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 86