92 37 53 j‘l 56 588 507 84 ongeneeslijke vrouwen jaars 4 opgenomen en Op 1 Januari 1898 waren in verpleging 17 in 1898 opgenomen215 ontslagen als hersteld of verbeterd 179 overleden37 op 31 December 1898 bleven in ver- gleging III Begraafplaatsen 1°. Eenige bijzonderheden betreffende de Algemeene Begraafplaats treft men aan onder hoofdstuk V, B, f, alwaar tevens wordt aangelroffen eene opgave van het aantal grafkelders en graven, die in gebruik zijn af gestaan, zoomede de opbrengst van begrafenisrechten. 2°. In het afgeloopen jaar werden begraven op de algemeene burgerlijke begraafplaats 1637 lijken, op de bijzondere begraafplaats der Boomsch-Katholieke gemeente 1210 lijken, op die der Nederlandsch Israëlitische gemeente de lijken ven 24 mannen, 31 vrouwen en 11 kinderen, onder wie 3 levenloos geborenen, op die der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische gemeente de lijken van 4 vrouwen en 2 mannen. Op de begraafplaats «Ter Navolging» te Scheveningen werd niet begraven. IV. Gast- en Ziekenhuizen en Krankzinnigengestichten. Wat het Gemeenteziekenhuis betreft, verwijzen wij naar het verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis, waarbij een uit voerig rapport van den Geneesheer-Directeur is gevoegd, hierachter opgenomen onder bijlage 15. Betreffende het Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo, hel Israëlitisch Ziekenhuis, het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen en het Gesticht voor min derjarige Idioten ontvingen wij de volgende opgaven: 1°. Ziekenhuis van den 11. Joannes de Deo. 39 373 328 47 16 Bovendien waren op 1 Januai 1898 in verpleging 21 er werden in den loop des 1 overleedzoodat er op 31 December 1898 aanwezig waren 24. Mann. Vrouw. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 93