07 Voorts waren zusters werkzaam in vier wijken in deze gemeente en ook te Wolvega en te Noordwijk. In de Sophiastichling te Scheveningen werden in het afgeloopen jaar 142 kinderen verpleegd, en wel 94 meisjes en 48 jongens. Zij waren afkomstig uit ’s Gravenhage 53, Rotterdam 19, Delft 18, Nijmegen 14, Utrecht 9, Amsterdam 5. Zwolle 4, Dordrecht 3, Zulphen, Scheveningen, Leiden en Enschedé ieder 2 en Vlaardingen, Baainbrugge, Voorschoten, Tiel, Eerd- beek, Oudewater, Eist, Amersfoort en Rhenen ieder! In het Kinderziekenhuis werden van 1 Mei 1897 tot 30 April 1898 verpleegd 341 kinderen, van wie 182 jongens 159 meisjes. Van deze kinderen werden er 211 als genezen ontslagen, 32 verlieten verbeterd het Ziekenhuis, 24 waren ongeneeslijk of werden voor zij hersteld waren teruggenomen, 37 stierven, terwijl 1° Mei 1898 37 kinderen in behandeling bleven. Het aantal verpleegdagen beliep 11711 met en ge middelden duur der verpleging van 343 dagen. Op de polikliniek werd wederom driemaal per week gelegenheid gegeven aan onvermogenden om zich met hunne zieke kinderen aan te melden, 1208 kinderen werden er ingeschreven, en 2495 geneeskundige baden worden toegediend. In den geneeskundigen dienst kwam geene verandering, en dezelfde geneeskundigen bleven aan de inrichting verbonden. De aftredende bestuursleden A. C. Baron Bentinck en Dr. H. J. Vinkhuijzen werden herkozen, en de Direc trice, Mej. A. J J. van Deinse, bleef zich met de dage- lijksche leiding der zaken belasten. In de Inrichting voor Ooglijders werden in het af- loopen jaar 4146 patiënten behandeld, die te zamen 17206 adviezen ontvingen. Van deze patiënten waren er 647 uit andere gemeenten afkomstig. Ter verpleging werden opgenomen 220 patiënten, van wie 104 mannen met 1464 verpleegdagen en 116 vrouwen met 1041 ver- plagen86 dezer personen met 1387 verpleegdagen werden geheel kosteloos verpleegd, terwijl 22 de helft of een klein gedeelte der verpleegkosten betaalden. Het aantal groole operation bedroeg 188. 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1898 | | pagina 98