F' 84 7 $(.400, 23". 41.200 24". 24.780,— Waterleiding, gasfabriek en openbare reiniging. c. de Gasfabriek betreft ver- Openbare reiniging. f 336.080,815 1. De kosten voor het sneeuwruimen en de bestrooiïng met zout en zand hebben bedragen f 1740,93s. Er werden weggevoerd 114661 M3. asch, sintels en waardeloos vuil, waarvoor uitgegeven werd een bedrag van 41.277,96. Bij Raadsbesluit van 5 Augustus werd de begrooting van de uitgaven verhoogd met f 10.000, zoodat beschik baar kwam f 337.967,O65. Behoudens geringe vorderingen, welke nog kunnen inkomen, hebben de uitgaven totaal bedragen Verder werden de navolgende werken uitgevoerd Het aanleggen, rioleeren en bestraten van straten tusschen het Afvoer kanaal, de Laan van Meerdervoort en de Beeklaan, door J. van den Elshout Gzn. te Scheveningen voor Het gedeeltelijk aanleggen, het riolee ren en bestraten van 27 M. breede straat tusschen de Stad hou derslaan en het verlengde Frankenslag en het gedeeltelijk bestraten van de Johan van Oldenbarneveltlaan door G. van den Elshout te Scheveningen voor Het maken van bestratingen en van daarmede in verband staande wer ken in eenige straten ten Noord westen van de Groot-Hertoginnelaan, door J. van Elshout Gzn. te Scheve ningen, voor Wat de Waterleiding en wijzen wij naar de betrekkelijke verslagen, opgenomen onder de bijlagen ns. 12 en 18. 99"

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 100