J 85 3.169,50 13.444,65 720,70 de 16.452,20’ Totaal 33.787,05’ 1°. 262 58 1125 167 108 (1. Wegen, voetpaden en plantsoenen helioorcnde aan en onderhouden door de Gemeente. 1280 M2 5950 3070 1 De inkomsten bedroegen voor den verkoop van 19013 hectoliter faecaliën mest, huis- en straatvuil en paarden mest vodden, papier enz vergoeding van buitengewone werkzaamheden, ingevolge de Ver ordening no. 368 Wegen en voet p a d e n. De oppervlakte der straat-, grind-, schelp- en puin wegen in de Gemeente bedroeg op 31 December 623946 M2. Zij vermeerderde dit jaar met 17810 M2, als: 1°. 12020 M2. schelppaden waarvan Zuidel. ged. Stadhouderslaan Statenlaan Paviljoensgracht en Veerkade. Badhuisweg (in verband met den plant- soenaanleg tegenover Hotel „Witte Brug) Van Stolkweg (rondom het plantsoen op kruispunt van Duinweg en van Stolkweg) Kanaalweg (bij den Schev.weg) Scheveningschepark, tusschen van Stolkweg en Schev.weg In de beplantingen ten N.-W. van den Pompstationsweg 2°. 840 M2 Waalklinkerbestrating op den Kanaalweg (bij den Scheveningscheweg) 3°. 4960 M2 paardenpaden, waarvan Statenlaan3602 M2 en Stadhouderslaan1348 Daartegenover stond eene vermindering der opper- 77 7? 77 77 7? 77 77 77 7? 77 77 77 77 77 77 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 101