1 I I I j r I I II I i i I 87 I i 2 I 2 I S 5 s 17[ 4J37 19355 g I I i Nieuweparklaan, door het daarin verwerken van grind- zand, en van het paardenpad langs een gedeelte van den Badhuisweg door het daarin verwerken van zwarten grond. In de Vergadering van den Gemeenteraad van 22 Juli werd besloten tot doortrekking van den strandmuur in N.-O. richting, over een lengte van 345 M., tot aan de grens der Gemeenteëigendommen ten N.-O. van het Oranje Hotel. De kosten van dit werk zullen wor den gedragen door de Expl. Mij. Scheveningen, welke Mij. door de doortrekking van den strandmuur gelegen heid verkrijgt tot het in exploitatie brengen van de tusschen het Kurhaus en het Oranje Hotel, de vóór laatstgenoemd Hotel, en de tusschen dat Hotel en de grens der Gemeenteëigendommen gelegen terreinen. Met de werkzaamheden, die onder toezicht der Ge meente door de Expl. Mij. worden uitgevoerd, is in het laatst van het jaar aangevangen. Bij hetzelfde Raadsbesluit werd goedgekeurd eene wijziging in de bestaande en uitbreiding van het aantal wegen en voetpaden op de bovenbedoelde terreinen, in verband met de door de Mij. aldaar uit te voeren wer ken, alsmede eene wijziging van het Gevers Deijnootplein. 2°. Wandelplaatsen en Plantsoenen. Het onderhoud van de wandelplaatsen en plantsoenen werd evenals in vorige jaren in eigen beheer uitgevoerd. Het aantal en de soort van de langs de openbare wegen staande opgaande boomen zijn in den volgenden staat opgegeven. s 37 17 35 302 I 108414707 578,75111944 21+ 19 Op 31 December 1902 aanwezig 4 4 18885 533 18352 1003 17 2; 169; 10; I Op 1 Januari 1902 aanwezig Gerooid N Blijft Bijgeplant M Ph 1040.13986 576 707J764 204 19 44 721 2 44; 180| 10 .1085 14283 584 709 1933 214 19 45 297 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 103