e. Rivieren, kanalen, vaarten en bybehoorendc werken, als: waterkeeringen, overlaten, lynpaden. sluizen, duikers, beschoeiingen, los en laadplaatsen, bruggen enz. 1°. Grachten en vaarten. Het baggeren en op diepte houden van de vaarten en grachten geschiedde in eigen beheer. Er werd +- 8030 M3 grond en 16752 M3 bagger uit de grachten verwijderd. Van de uitgebaggerde specie werd aan particulieren verkocht voor een bedrag van f2325,40, terwijl ten dienste van de openbare reiniging voor eene waarde van f 1336,25 werd afgeleverd. Den 19en Juni werd aanbesteed de demping van de Prinse- en van de Brouwersgracht (zie sub b 1°., 2°. en e 5°.); de demping van de Prinsegracht is, in ver band met de in die gracht te leggen rioleering, in vollen gang. Omtrent de demping van de Schelpsloot wordt ver wezen naar het medegedeelde sub b, 1°., 2°. en 3°. 2°. Vaartver betering. Langs de N.-zijhaven werd een oppervlakte van 2236 M2 voor den tijd van 15 jaar in huur afgestaan. De Gemeenteraad besloot in zijne vergadering van 8 April aan te houden een voorstel om meerderen grond aan de Laakhaven te verhuren tot B. en W. in de gelegenheid zouden zijn geweest advies te ontvangen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken over de wijze van uitgifte in het algemeen van de gronden aan de Laakhaven. B. en W. waren aan het eind van het jaar nog niet in staat een op het ontvangen advies te gronden voorstel bij den Gemeenteraad aanhangig te maken. Het ontwerp voor een basculebrug over de Laakhaven tegenover den overweg bij de Vaillantlaan en een ontwerp voor verdere uitbreiding van de haven zijn in bewerking. 3°. Waterverversching. Aangaande de exploitatie en het onderhoud van de werken der waterverversching valt het volgende mede te deelen 91 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 107