92 De in zee geloosde hoeveelheid water bedroeg: de geloosde zijn begrepen per etmaal. lijke loozingen van 1 Januari tot ultimo April, te hooge zeestanden bij 33 getijden. April. Mei week, etmaal. 3.213.712 457.581 Te zamen of gemiddeld 71.851.523 M3. 588.947 in Juni Juli Augustus September Den len October werd de bemaling gestaaktde natuur lijke loozingen hadden met uitzondering van sommige dagen, waarop loozing werd belet door te hooge zee standen (18 getijden), geregeld plaats tot den laatsten dag van het jaar. Te zamen dat is gemiddeld of 18.681.552 M3. 17.989.829 18.280.338 16.899.804 69.094.809 M3. 13.818.962 M3. per maand. Op 1 Juni werd ingevolge de vergunningsvoorwaarden van Delfland de, den le Mei aangevangen, kunstmatige loozing voortgezet. Het stoomgemaal werkte tot 1 Octo ber dag en nacht met vol vermogen, waardoor eene voortdurende stroom in de grachten werd onderhouden. De hoeveelheid in zee geloosd water bedroeg: 9.673.449 M3. 12.231.984 13.730.931 15.564.504 17.893.941 in Januari. Februari Maart Onder de geloosde hoeveelheden 6.988.800 M3., welke gedurende de maand Mei kunst matig zijn opgebracht voor rekening van de Gemeente, teneinde het grachtwater vóór den zomer zooveel mogelijk te ververschen. Niet geloosd werd gedurende de periode der natuur- wegens n T) T) T) n n T) T) 7? T) n n n T) T)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 108