i i 93 in of In het geheel zijn 4°. Visschershaven. October. November. December Te zamen dat is gemiddeld per maand, in In den aanvang van het jaar 1902 was de egaliseering der terreinen ver genoeg gevorderd om met één exca- vateur een aanvang te maken met de ontgraving van den put voor de binnenhaven. De andere excavateur ging voort met de verdere afgraving der duinen tot het niveau van 7 M. D.P. Den 6en Juni was de ontgraving van de haven De in zee geloosde hoeveelheid bedroeg: 12.889.578 M3. 12.673.609 11.679.876 37.243.063 M3. 12.414.354 2.864.851 404.816 week, etmaal. 1902 geloosd 178.189.395 M3. Evenals in de voorgaande jaren werden de gewone onderhoudswerken in eigen beheer uitgevoerd. De werken bestonden in hoofdzaak uit het volgende. Een paar oude sluisdeuren van de schutsluis in de Loosduinsche vaart, werd hersteld door L. Luyendijk alhier voor de som van f 455 en als reserve opgeborgen op het terrein nabij deze sluis. Op den zolder der woning van den machinist werden twee slaapkamertjes door denzelfden uitgevoerd voor de som van f 188. Voor de machines werden 2 nieuwe zuigerstangen geleverd en eenige bijkomende werkzaamheden verricht door de fabriek „Reineveld” te Delft, voor de som van ƒ324. Het gebouw van het stoomgemaal werd van buiten geverfdvoorts werden eenige binnenverfwerken in de verschillende gebouwen uitgevoerd. De werken verkeerden aan het einde des jaars in behoorlijken staat. In Januari moesten één dag per week (Donderdag), de rinketten van het zanderij sluisje openstaan op last van Delfland. Het overige gedeelte van het jaar bleven zij gesloten. n n n n T) r> a I n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 109