94 zóóver gevorderd, dat met den bouw van den kaaimuur kon worden aangevangen; tot het drooghouden van den put werd de draineermethode toegepast, waarmede eene voldoende verlaging van het grondwater verkregen werd om met den bouw geregeld te kunnen voortgaan. Onderwijl ging de excavateur ook des nachts voort met de ontgraving der binnenhaven tot het voorge schreven peil van 2.26 M. -?• D.P. en kon den 8en Augustus aan de basaltglooiïng begonnen worden. Aan het einde van het jaar was de binnenhaven geheel op diepte gebracht en met de ontgraving der binnen voorhaven begonnen; de kademuur, lang 420 M., was voltooid en met den bouw van de muren langs de Z.-W.-zijde der binnenhaven en langs de doorvaart tusschen binnenhaven en binnenvoorhaven was be gonnen, terwijl het paalwerk met loopbrug en 21 steigers langs de N.-W.-zijde der binnenhaven nagenoeg ge reed kwam. Ook waren de vloeipalen langs den kademuur ge plaatst en was de bestrating langs de N.-O. zijde der haven bijna gereed. De afgraving der duinen tot de bepaalde hoogte was in September gereed met uitzondering van die, gelegen op het voor de werken der Buitenhaven gereserveerde terrein de tweede excavateur werd toen buiten dienst gesteld. In het geheel waren op 31 December 3.510.000 M3. zand, in de wagons gemeten, vergraven, waarvan 3.085.000 M3. per locomotief over het Afvoerkanaal waren vervoerd. Nadat op den lOen April het bestek voor het maken der due d’alven en remstoelen was aanbesteed, werd in Augustus met de plaatsing van de palen voor de due d’alven aangevangen. Aan het eind van het jaar waren alle palen voor de 18 due d’alven geplaatst en was de afwerking der due d’alven in vollen gang. Nadat gebleken was, dat de Minister van Oorlog, alvorens het ontwerp voor de pontons goed te keuren, éérst een ponton wenschte gemaakt te zien, teneinde daarmede proeven te nemen, werd het bestek voor één proefponton gereed gemaakt. De onderhandelingen met gegadigden voor de exploitatie der scheepshellingen en van een sleepdienst leidden voorloopig tot geen resultaat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 110