96 f 38.555,15 Overbrengen f 38.555,15 muurwerk en van rollagen en het vernieuwen van verteerde beschoeiïngspalen en planken. Langs den vijver in het Scheveningsche Bosch werd weder over eene lengte van 100 M. steenglooiïng op voetschoeiïng gemaakt. Langs de Afzanderijvaart aan de Waldeck-Pyrmont- kade, tusschen de Witte de Withstraat en de Van Speykstraat, werden de steenglooiïng en een gedeelte voetschoeiïng vernieuwd. De te onderhouden kaaimuurlengte verminderde met die van de af te breken kaaimuren langs de te dempen Erinse- en Brouwersgracht (zie sub e, 1°.). 7°. Duinen. De versterking met op elkaar gestapelde lagen zand zakken van de teen der zandaanstorting bij de Gedenk naald moest wederom hersteld en gedeeltelijk vernieuwd worden. De duinen langs het strand werden in het voorjaar voor een gedeelte opnieuw met helm beplant. Helmbeplanting en draadafrastering werden zooveel mogelijk in goeden staat onderhouden. Met de afgraving van de duinen in verband met de werken voor de Visschershaven (vergelijk sub. e, 4°) werd voortgegaan. Begonnen werd met de afgraving van de duinen ten N.O. van het Kurhaus, in verband met de aldaar door de Exploitie-Maatschappij „Scheve- ningen” in uitvoering genomen werken. (Vergelijk sub. d. 1°). Er viel eenige verlaging te constateeren zoowel van het drooge als van het natte strand bij strandpaal no. 99. (Ten noorden van het Oranje-Hötel). Overigens bleef het strand vrijwel stationnair. De uitgaven voor de werken bedoeld onder letter d en e sub. B, met uitzondering van die in verband staande met de uitvoering van stratenplannen, of begrepen in de overige, sub. b. reeds genoemde uitgaven be droegen Voor het onderhouden en vernieuwen van wegen en voetpaden en de in verband daarmede staande werken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 112