98 onderhoud bedroegen 1.575,— de verschillende klassen was 228,— 1.368,20 2de 3de 4de 5de 6de f le 63 196 213 897 99 Totaal 1495 lijken. in de 1*' g Telephoon. In de Raadsvergadering van den 7en Januari werd besloten tot den aankoop van de benoodigde kabels en hiervoor een som van f240.000 toegestaan. Voor de voltooiing van alle werken voor de Ge meentelijke telephoonin rich ting werd in de Raadsver gadering van 4 Februari nog een som van f630.000 beschikbaar gesteld. Gedurende het afgeloopen jaar zijn geleverd 4 tweede klasse grafzerken en 1 eerste klasse grafzerk. Vernieuwd werden 2 stel bekistingen en 2 stel dek- luiken, gedeelten rasterwerk aan de N. 0. en de N. W. zijde en achter het groote lijkenhuis, en een gedeelte van de houten loods achter het groote lijkenhuis. Een gestucadoord plafond werd gemaakt in het bureel van den opzichter-boekhouder. De kosten van aanleg en f3.171,20, te splitsen als volgt: 1°. voor zerken 2°. onderhoud der gebomven, enz. 3°. plantsoen, zoden en mest, aan daggelden en gereedschappen Overeenkomstig de bepalingen der Verordening werden in gebruik afgestaan klasse A, 3 grafruimten tot den aanleg van een kelder voor eigen rekening; 3 grafruimten tot den aanleg van een zandgraf; 2de (ingekocht) 2 zandgraven. Voor het begraven van 1495 lijken en verdere rechten werd ontvangen f 8121,89'tegenover eene ontvangst van f8568,30 voor het begraven van 1582 lijken en f8568,30 voor het begraven van verdere rechten in 1901. Het begraven was over aldus verdeeld: 27 lijken in de 1ste klasse r n 9de n 7? r n n n T r r r r> r T) n T) n n 77 77 77 n n (zonder voldoening van rechten).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 114