100 le. 2e. 3e. 4e. fundamenten is opgedragen aan A. Wienhoven, a f 1438,33 per stuk. De levering van ijzeren doorvoer- en opvoerpalen en van het ijzer voor de benoodigde pijpstellingen, geschiedde door de Deutsch Oesterreichische Mannesmann-röhren- Werke te Dusseldorf voor f 12260,80. Het plaatsen van 15 Mannesmannpalen van 22 M. lengte, werd met inbegrip van het noodige graaf- en straatwerk, enz. opgedragen aan de firma J. H. de Swart en Zn. voor de som van f 1396.50: het plaatsen van de overige Mannesmannpalen geschiedde, evenals het merken van de pijpstellingen, in eigen beheerhet aanleggen en plaatsen van bliksemafleiders ten behoeve van stellingen en torens werd opgedragen aan de firma B. L. Vogels-Dolhain voor een som van f6692,45. Op het einde des jaars waren voor 17 stellingen op gebouwen en voor te zamen 11 torens en opvoerpalen de bliksemafleiders aangebracht en goedgekeurd. Het plaatsen van 35 pijpstellingen op verschillende daken werd opgedragen aan J. II. de Swart en Zn. voor f 920.dat van 50 pijpstellingen voor hoogstens 5 abonné’s, op verschillende daken, voor f 10.per stelling tuin de N. B. T. Mij. Deze werkzaamheden kwamen voor ongeveer de helft gereed. In den loop van het jaar werden de volgende ver gunningen voor het plaatsen van telephoonstellingen aanvaard krachtens Raadsbesluit van 5 Februari, van den Min. van Oorlog om op het dak van het gebouw der Geschutgieterij en H. Krijgsschool een telephoon- stelling te mogen plaatsen krachtens Raadsbesluit van 24 Juni, van den Bijzon deren Raad der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, voor het stellen en hebben van telephoon- toestellen op, aan en in zijn gebouwen aan de Parimaribostraat krachtens Raadsbesluit van 28 October, van het Bestuur der Industrieschool voor meisjes, voor het plaatsen en hebben van een ijzeren telephoonpijp- stelling op het dak van het gebouw der Industrie school aan de Van Diemenstraat krachtens Raadsbesluit van 28 October, van Regen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 116