101 ;>e. 6e. 7e. 8e. I I ten van het Burgerweeshuis voor Nederduitsch Hervormden, voor het plaatsen en hebben van een ijzeren telephoonpijpstelling op het dak van het Weeshuis aan het Westeinde; krachtens Raadsbesluit van 11 Nov., van Regenten van het Evangelisch-Luthersch Weeshuis en Oude- liedenhuis, tot het hebben van een telephoonpijp stelling op het dak van het gebouw van dat Weeshuis aan de Lombardstraat krachtens Raadsbesluit van 16 Dec., van W. Beretta, voor het stellen en hebben van een telephoonstelling op het dak van perceel Bagijnestraat 4/6; krachtens Raadsbesluit van 16 Dec., van Regenten van de Sophiastichting te Scheveningen, tot het stellen en hebben van een telephoonstelling op het dak van het gebouw dier stichting; krachtens Raadsbesluit van 30 Dec. van den Min. van W. H. en N., voor het plaatsen van een tele phoonstelling op het Rijksgebouw „Het Valkenhuis7’ en van een kabelkast in dat gebouw. Eene voorloopige toestemming werd verkregen van den Minister van W. H. en N., tot het plaatsen en hebben van een telephoonstelling op het dak van het station S.S. en op dat van het Postkantoor aan de Parkstraat; Voor het bergen van klein materiaal en toestellen werd bij Raadsbesluit van 25 Maart het huis Raam straat 32/32a bestemd. Voorts werd opgedragen: aan de firma B. L. Vogels-Dolhain alhier, de levering van 20.000 isolatoren a f89,25 per 1000: aan de firma H. en J. v. d. Wall Bake te Amsterdam de levering van 800000 M. 12700 K.G.) dubbel bronsdraad a f 87,75 per 100 K.G. en 3000 K.G. a f 79,15 per 100 K.G.; aan de firma Feiten en Guilleaume te Mülheim a/Rh. de levering van 13000 M. dubbel invoeringsdraad, 40.000 M. dubbel huisdraad en 40.000 M. enkel huisdraad voor f 2612.en de levering van 1000 M. slagdraad voor f 70.— aan Carl Eichholz te Amsterdam, de levering van 2000 geluiddempers voor f 107.10; aan Max Wijnberger te Amsterdam de levering van het benoodigde isoleermateriaal voor f 842,86

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 117