102 en aan den „Russische Houthandel'' te Arnhem, de leve ring van 548 houten palen voor 1'3578. aan de N. V. „the Automatic Screw Works”, te Nijmegen, de levering van 580 gros koperen houtschroe- ven en 100 koperen draadverbindingen voor f 421,85; aan .1. H. de Swart en Zn., de levering van 3700 toestelplankjes van verschillend model voor f629.— aan H. J. Hierck, het maken en leveren van 3000 KG. ijzerwerk voor pijpstellingen, enz. a f 0.30 per KG. en aan de N. B. T. Mij. het spannen van draden en het maken van de binnen-en buitengeleidingen a f 14. per abonné. Een onderzoek, ingesteld naar de inrichting en de werking van de telephooninstallaties in Brussel, Londen, Bristol en Berlijn, leidde tot de keuze van het stelsel met centrale batterij, en tot die van verticale multiple- tafels. Uit een aantal ingekomen aanbiedingen werd die van de firma L. M. Ericsson en Co. te Stockholm de meest aannemelijke bevonden voor de installatie van het centraal-bureau. Aan genoemde firma werd opgedragen het leveren en monteeren van 8 verticale multipïe-tafels, elk be staande uit 3 secties met 150 vraagklinken, doch ruimte aanbiedende voor 200: 2 aanvullingstafels, elk ter grootte van 1 sectie als boven, één contrêle-tafel, de splitsing- rekken en verder al hetgeen voor een compleete installatie, aanvankelijk voor 3600 abonné’s, noodig is; en bovendien van 2000 wandhuistoestellen en 500 tafeltoestellen, allen met koolbliksemafleiders, een ander voor een som van f161.314, In het laatst van het jaar werd door de firma een aanvang gemaakt met de afzending van de toestellen voor de abonné’s. Krachtens Raadsbesluit van den 6en Mei werd tot den Min. van W. H. en N. het verzoek gericht te willen bevorderen, bet verleenen van de Kon. machtiging aan de Gemeente voor den aanleg en de exploitatie van haar telephoonnet, alsmede om die Kon. machtiging eventueel voor de Gemeente te aanvaarden, wanneer en mits daaraan niet meer bezwarende dan de ontwerp- voorwaarden (zie verslag over 1901, blz. 96) worden verbonden. Aangezien de Min. meende het vereischte Kon. besluit 'J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 118