104 1 2". 12.325,00 33.960,00 3°. 3.058,00 4°. 12.270,00 C'. Personeel. De civiel-ingenieur F. Ch. J. van den Steen van Om meren trad op 1 Januari in dienst als bouwkundige bij de Gemeentewerken. Op hun daartoe gedaan verzoek werd aan den hoofd opzichter E. H. Overbosch, met ingang van 1 Augustus en aan den portier L. Sieling, met ingang van 1 October, eervol ontslag verleend uit den dienst bij de Gemeente werken. Door Burgemeester en Wethouders werden benoemd met ingang van 27 October, M. Hollebrands tot portier, en met ingang van 1 December W. Ph. A. Knijff tot opzichter bij de Gemeentewerken. Het vaste personeel bij de Gemeentewerken, dat overigens onveranderd bleef, bestond uit de navolgende ambtenaren A. Bogerd alhier, f 90.900,00 Het afbreken van de gebouwen staande op de per- ceelen Kadastraal bekend als sectie F, No. 1579 en 1604 en het maken van een telephoongebouw met bijbehoorende werken op een deel dier per- ceelen aan de Hofstraat, aan voor Het leveren en stellen van 33 tele- phoonstellingen en van 15 telephoon- torens, aan de Firma Otterbein en Co. te Amsterdam, drie perceeien voor aan de Firma H. G. van Egmond en Co. te Leiden, drie perceeien voor Het leveren van gegalvaniseerd klein ijzerwerk, aan de Firma Everts en v. d. Weijden te Helmond, voor Het maken van de betonfundamenten en van voetblokken van beton voor 15 telephoontorens, aan H. Wienhoven alhier, voor Tl r> n n NA A M. KWALITEIT. JAARWEDDE IN 1902. 1) Van 1 Juli af. I. A. Lindo. Jhr. C. D. A. G. Everts. A. Schadee. Directeur. Adjunct-Directeur. Bouwkundige (Archit.) 6000.— 3150.— 3600.met f 600. pers, toelage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 120