t i i i i I I I I aan 1312152 II. Heerschende ziekten. In verband met de bepaling der wet van 4 December 1872 (Staatsblad No. 134), zooals zij luidt na de daarin gebrachte wijzigingen bij de wet van 21 Juli 1899, i Voorts werden 17 woningen en 1 stal ontsmet. Het aantal vervoerde zieken bedroeg 67. c Mededeelingen omtrent de wateren en hunne ver- versching en de genomen maatregelen tot verbetering daarvan, treft men aan in Hoofdstuk V, sub B. e, 3. d. Omtrent het toezicht op de riolen, secreten en urinoirs verwijzen wij naar de mededeelingen, voor komende onder Hoofdstuk V, sub B, b, 2 en 5. noodig zorg. Bijzonderheden daaromtrent te vermelden zoude slechts eene herhaling zijn van de mededeelingen in de vorige verslagen gedaan, zoodat wij vermeenen ons daarvan te mogen onthouden. Omtrent de exploitatie van de openbare reiniging treft men eenige gegevens aan onder Hoofdstuk V, sub B. c. b. Voor een beknopt overzicht betreffende de ont smetting van gemeentewege van woningen, goederen enz. en het vernietigen van sommige besmette voor werpen moge de volgende opgaven dienen 106 Totalen. Van 3 21S 3 4 4 82 2b 88 64 1854 134 4 3 124 4 Totaal 1 Kleeding- st ukken. Hand* Thee- en Stofdoe ken. 31 90 Diversen en meubelen. Ooglijdersgesticht. Ziekenverpleg. (Schev.K Kinderziekenhuis Bronovo Particulieren Tafel-, vloerkle den en gordijnen. 19 19 27 16 1 331 - 110; 95 - 1246 64 370134 - I 40 132 116 1337 13 526 1 4 3 2 33 46 Ziekenverpleg. (Delistr.) Bedde- gtted.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 122