107 134 1 27 139 (Staatsblad No. 166), werden de navolgende aangiften van besmettelijke ziekten gedaan: Typhus Febris typhoïdea Diphtheric Roodvonk Pokken De loop dier ziekten over de verschillende maanden en naar de verschillende straten treft men aan in de tabel, hierachter opgenomen als bijlage 13. Een verslag' van de verrichtingen en bevindingen van den tijdelijken Inspecteur ter bestrijding der Cholera is hierachter gevoegd als bijlage 37. III. Begraafplaatsen. 1°. Eenige bijzonderheden betreffende de Algemeene Begraafplaats treft men aan onder hoofdstuk V, B, f, alwaar tevens wordt aangetroffen eene opgave van het aantal grafkelders en graven, welke in gebruik zijn afgestaan, zoomede de opbrengst van de begrafenis rechten. 2°. In het afgeloopen jaar werden begraven: op de algemeene burgerlijke begraafplaats 1495 lijken, op de bijzondere begraafplaats der Roomsch-Katho- lieke gemeente 1067 lijken, op die der Nederlandsch-Israëlitische gemeente de lijken van 27 mannen, 33 vrouwen en 18 kinderen en 10 levenloos geborenen, op die der Nederlandsch-Portugeesch-Israëlitische ge meente de lijken van 2 mannen en 1 vrouw, en op de begraafplaats „Ter Navolging” te Scheveningen de lijken van 2 personen. IV. Gast- en Ziekenhuizen en Krankzinnigengestichten. Wat het gemeenteziekenhuis betreft, verwijzen wij naar het verslag van de Commissie van bijstand in het beheer van het gemeenteziekenhuis, waarbij een uit voerig rapport van den geneesheer-directeur is gevoegd, hierachter opgenomen als bijlage 15. Betreffende het ziekenhuis van den H. Joannes de Deo, het Israëlitisch ziekenhuis, het geneeskundig ge sticht voor krankzinnigen en het gesticht voor minder jarige idioten ontvingen wij de volgende opgaven:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 123