108 3 2 5 8681 17401 908 747 92 69 1°. Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. 21 49 70 298 319 257 38 24 3 3 3 2 50 52 30 10 7 1 23 24 17 3 2 49 540 838 589 490 54 45 totaal van wie hersteld vertrokken niet hersteld vertrokken overleden Op 31 December 1902 in behandeling gebleven Op 1 Januari 1902 waren in verpleging in 1902 opgenomen alzoo verpleegd in 1902 ontslagen als hersteld of verbeterd overleden op 31 December 1902 bleven in verpleging Op 1 Januari 1902 waren in verpleging 29 ongeneeslijke vrouwen er werden in den loop des jaars 11 opgenomen, terwijl 6 overleden, zoodat er op 31 December aanwezig waren 34. Het getal verpleegdagen bedroeg voor de mannen vrouwen ongeneesl. 11842 te zamen 37924 De genees- en heelkundige dienst in het Ziekenhuis werd waargenomen door de heeren Dr. J. G. Mastboom, Dr. M. Rutgers en Dr. H. F. P. Maasland. Aangezien meermalen wegens gebrek aan plaats aan vragen om opneming van patiënten moesten worden afgewezen, ontruimde Dr. Mastboom, op verzoek van Regenten, zijne naast het Ziekenhuis gelegen woning, waardoor op 1 Mei weder eenige meerdere localiteit voor verpleging van patiënten beschikbaar kwam. Ten einde te voorzien in de behoefte om in voorko mende gevallen onmiddellijk genees- of heelkundige hulp te kunnen verleenen; welke behoefte zich zou kunnen doen gevoelen, nu de heer Dr. Mastboom het aan het Ziekenhuis grenzend perceel had verlaten, werd door Regenten tot inwonend assistent-geneesheer benoemd de heer Dr. Sanders. 2°. Israëlitisch Ziekenhuis. 1 24 25 10 17 5 Op 31 Dec. 1901 waren aanwezig In 1902 opgenomen 1 J Mann. Vrouw. Totaal. Mann. Vrouw. Kind. Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 124