113 Het aantal verpleegdagen beliep 13604 met een ge middelde duur der verpleeging van 34.8 dagen. De polikliniek onder leiding van den arts D. M. Cenijn, had geregeld plaats. Er werden 1359 kinderen inge schreven. Het nieuwe daarvoor bestemde lokaal is in gebruik genomen en voldoet uitstekend. In het bestuur kwam geene verandering. De aftredende Regenten A. O. Baron Bentinck en Dr. H. J. Vinkhuijzen werden herkozen. In de Inrichting voor Ooglijders werden in het afge- loopen jaar 4411 patiënten, waarvan 2071 mannelijke en 2340 vrouwelijke, behandeld, die te zamen 17795 adviezen ontvingen. Van deze patiënten werden er 192 met 3385 verpleegdagen in de inrichting opgenomen. Er werden 73 patiënten met 1783 verpleegdagen geheel kosteloos verpleegd, terwijl 20 patiënten met 563 ver pleegdagen de helft of een klein gedeelte der verpleeg- kosten betaalden. Het aantal groote operatiën bedroeg 155. De gewone uitgaven bedroegen f 8482,49 tegen f 7154,89 aan gewone ontvangsten. Aan giften in ééns werd ontvangen f 1318, terwijl de gemeente een subsidie van f 1500 verleende, de provincie Zuid-Holland van f 1000 en de gemeente Delft van f 100. Als geneeskundigen waren aan de inrichting verbonden de heeren Dr. M. J. Botivin, Directeur, en C. H. Haze- winkel en als Directrice was mejuffrouw M. A. Adriaui werkzaam. Als bestuursleden werden herkozen de heeren Jhr. Mr. O. J. Repelaer van Molenaarsgraaf en Jhr. Mr. J. Röell. Het aantal donateurs bedroeg op 31 December 116 en dat der gewone leden 204. De inrichting der vereeniging Algemeene Haagsche Polikliniek bleef gevestigd in het gebouw Prinsegracht 43. In het vereenigingsjaar 19011902 kon het Bestuur aan een lang gekoesterden wensch uitvoering geven, nl. om de afdeeling Chirurgie en Gynaecologie te splitsen. Dr. Maasland bleef belast met de leiding der afdeeling Chirurgie; aan Jhr. Dr. N. J. Pompe van Meerdervoort werden de belangen der Gynaecologische afdeeling toevertrouwd. De afdeelingen zijn thans als volgt verdeeld en aan het hoofd daarvan staan: 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 129