114 Heelkunde Verloskunde en Gynaeco logie Oogheelkunde Neus-, keel- en oorziekten Nier- en blaasziekten Zenuwziekten (Psycho-therapie) Tandheelkunde. Kinderziekten Maag- en ingewands ziekten Huidziekten Orthopaedic Dr. H. F. P. Maasland. Jhr. Dr. N. J. Pompe van Meerdervoort. Dr. J. Noyen. D. Mu ij der man. Dr. J. H. Hanken. H. Ph. Baudet. Dr. R. Reeling Brouwer. .1. Valk. Dr. D. Snoeck Henkemans. Uit het elfde Jaarverslag der Vereeniging ,,’s Graven- haagsche Wijkverpleging"loopende van 1 Januari 1902 - 1 Februari 1903, stippen wij aan, dat op de spreek uren der Doctoren zich aanmeldden 1165 patiënten, aan wie 8887 consulten werden gegeven. Deze patiënten werden door de directrice en de zusters 19080 malen behandeld. 4446 kuipbaden en 1371 voetbaden werden gegeven, 440 patiënten werden in eigen woning ver pleegd, waartoe 12857 bezoeken werden afgelegd, nl. 7892 kostelooze bezoeken bij onvermogenden en 4965 bezoeken tegen tariefsvergoeding, 30 malen werd extra hulp gegeven bij operaties enz. Aan honorarium werd ontvangen f 1331,77’/2. Aan versterkende middelen werden uitgereikt: 3644 eieren, 6665 liter melk, 1006 portiën eten en 331 spijsbonsbovendien waar dit noodig bleek, vleesch, soep, wijn, enz. Aan 109 gezinnen werden 357 kleedingstukken geschonken. Van de naaischool, zoowel als van de bibliotheek, werd trouw gebruik gemaakt. Dr. J. de Groot. Dr. G. J. Teljer. F. A. Enklaar van Guericke. Het aantal ingeschreven patiënten en het aantal ver leende consulten bedroeg in het afgeloopen vereenigings- jaar respectievelijk 4001 en 22530. Aan de verschillende afdeelingen meldden zich van 1 Januari31 December aan 1232 patiënten, welke gerechtigd waren tot het ontvangen van kostelooze geneeskundige hulp vanwege het Burgerlijk Armbestuur. De Vereeniging ontvangt eene jaarlijksche subsidie van f500 van de Gemeente. 7?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 130