115 verpleegd in Totaal Van de hier bovengenoemde 4774 koepokinentingen werden er aan het vaccinatiebureau 2963 verricht, en wel: Aan de polikliniek der Vereeniging voor Ziekenver pleging te Scheveningen werden 5890 consulten gegeven door de geneeskundigen en door de zusters werden in 829 gezinnen 7638 bezoeken afgelegd. 27063 personen werden behandeld en 2350 baden gebruikt, 7000 portiën eten en 1700 portiën soep werden verstrekt aan zwakken en herstellenden, boven dien werd uitgedeeld aan melk tot een bedrag van f425 en aan eieren tot een bedrag van f280. Aan het lokaal werden 12570 personen gevoed. Verder wer den nog uitgedeeld 650 kleedingstukken. De medische werkzaamheden werden opnieuw geleid door de heeren Dr. A. G. H. Muller en Dr. K. Polano en in de vacantie door Dr. J. J. Pigeaud. Het subsidie van de gemeente ten bedrage van f 300. werd in Februari jl. verhoogd tot f 500. bij 4383 4608 4465 f 490 2080 1665 204 335 4774 V. Geneeskundige dienst bij armen, hunne woningen. 3-6 12 12 Wij verwijzen naar de verslagen van Inspectores over de Gemeenteapotheek en van het Burgerlijk Arm bestuur, opgenomen onder Bijlagen 16 en 24. De gezamenlijke belooningen der genees-, heel- en verloskundigen bedroegen f 13.300. VIKoepokinentingen. Het aantal verrichte koepokinentingen over 1902 bedroeg: personen beneden het jaar van 13 jaren Dit aantal was gedurende de jaren 1899 1900 1901 n r> n n T) 7) r> n rt n 6 boven n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 131