I 116 aantal 312 van 13 jaren1280 954 12Ó 292 bedroeg 414, waarvan er 3—6 6—12 boven 12 revaccinatiën bij personen beneden het jaar Het 371 aan het vaccinatiebureau werden verricht. Door de verschillende geneeskundigen werden alzoo volgens de ingezonden opgaven 1811 koepokinentingen, waaronder 43 revaccinatiën, verricht. VII. Toezicht op de Prostitutie. Op 31 December 1902 was er 1 openlijk huis van ontucht, waarin 7 vrouwen verblijf hielden. Er waren geen rendez-voushuizen aangegeven. Het aantal vrouwen verdacht van prostitutie, dat op verzoek van hen, die macht over haar hadden, door bemiddeling van de politie of op haar eigen verzoek, in het Doorgangshuis in de Hugo de Grootstraat 5 en in het Reddingshuis van het Leger des Heils aan den Zwarteweg 77 werd opgenomen, bedroeg respectievelijk 7 en 9. Teruggebracht naar ouders of voogden werden 19 minderjarige meisjes, van wie gebleken was, dat zij zich aan prostitutie overgaven of sterk onder verden king daarvan stonden, terwijl op dien grond 6 vrouwen over de grenzen des Rijks werden gebracht. In het Haagsche Doorgangshuis werden, blijkens rnededeeling van het Bestuur, 29 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleegdagen 2740. In het Reddingshuis van het Leger des Heils werden 55 meisjes verpleegd en bedroeg het aantal verpleeg dagen 4335. VIII. Toezicht op Levensmiddelen. De gewone keuring van vleesch en visch had plaats. In het vaste personeel der keuring kwam geene ver andering. De tijdelijke keurmeester N. de Jong werd voor den tijd van één jaar herbenoemd, terwijl als zoodanig mede voor den tijd van één jaar werd benoemd W. van Wijk, die zich, op verzoek van den len keurmeester, te Scheveningen vestigde, teneinde in de morgen en avond- n r n n n r> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 132