1 i I IS I i -1 i 1 117 27 2 I 1 i S 1 O uren aldaar een eenigszins regelmatig toezicht te kunnen uitoefenen. Aan de keurmeesters Robertson en Van den Berg werd eene traktementsverhooging respectievelijk van f 50.en f 100.toegekend. Wegens de vermeerde ring van hunne werkzaamheden, tengevolge van de schorsing ten vorigen jare van een hunner, werd aan de overige keurmeesters eene bijzondere belooning geschonken voor het uitmuntend vervullen van hunne verplichtingen. In den toestand van het terrein en de gebouwen aan het Zieken en den Loosduinscheweg kwam geene verandering. Vermits een tweetal stempels ontvreemd werd en het vermoeden rees, dat dit geschied was om er mis bruik van te maken, werden nieuwe stempels van een anderen vorm in gebruik gesteld. Het afgekeurde vee en vleesch werd weder door middel van den digester in nuttige handelsproducten omgezet. De onderstaande staten geven een overzicht van den aan voer van het te bewerken vleesch en van het verloop der bewerkingen: Totaal 208 20 57 347 35 6 8 3550 3 3 i 1 7 3 1 5 2 Januari Februari M aart April Mei J uni Juli Augustus September October N ovember December I 4 MAANDEN, g -g 6 SS Qj X -S3 j 19 15 17 21 26 18' 20 13 16 17 13 13 285 327 289 332 416 417 332 271 208 272 1 1 3 1 3 3 2 6 9 5 8 3 3 5 2 6 6 3 1 4 2 7 2 2 1 3 5 3 3 1 2 2 1 3 2 2 217 21 1841 25 20 29 25 21 41 26 38 27 35 39 1 zeehond. 1 beer. ië bC 1 aap. A A N v o E R. 3 a

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 133