120 Herkeuring werd 21 maal aangevraagdéénmaal werd het afgekeurde goedgekeurd, zesmaal volgde gedeelte lijke goedkeuring, de overige malen bleef de afkeuring bevestigd. Door de nieuwe bepalingen, opgenomen in de Alge meene Politieverordening, is het invoeren van uit nood geslacht en gestorven vee moeielijker en het onderzoek gemakkelijker geworden, terwijl sommige overtredingen, waar men vroeger machteloos tegenover stond, thans strafbaar zijn gesteld. Tegen de overtreders van de bepalingen dier Ver ordening op de keuring van vee en vleesch, werd proces-verbaal opgemaakt, met het gevolg, dat 23 malen eene veroordeeling volgde. Aan het einde van het jaar oefenden 217 vleesch- houwers, 112 spekslagers en 6 paard en slagers hun bedrijf in deze Gemeente uit, waarvan 15 vleesehhouwers en 7 spekslagers te Scheveningenbovendien werd door een groot aantal winkeliers toebereid vleesch verkocht. Omtrent het voorkomen van tuberculose bij het ge slachte vee zij vermeld, dat werden aangetroffen: 16 runderen met algemeene tuberculose. 526 locale 13 varkens algemeene 45 locale 1 schaap algemeene In 1902 werden, ingevolge onze opdracht om een onderzoek in te stellen naar de deugdelijkheid van levensmiddelen en huishoudelijke benoodigheden, ge kocht in winkels, kiosken en fabrieken alhier, onderzocht melk op water en vetgehalte en op samenstelling, koffie op vervalsching en samenstelling, thee op bijmengselen en gehalte en bier op samenstelling en vervalsching, van elk tien monsters. Uit de rapporten omtrent de gedane onderzoekingen bleek, dat één monster melk voldeed aan de eischen, welke aan goede melk kunnen gesteld worden, 5 monsters melk gedeeltelijk ontroomd waren, 2 monsters met water waren vermengd en 2 monsters gedeeltelijk ontroomd waren en waaraan nog water was toegevoegd. Het extractgehalte, dat bij koffie varieert van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 136