121 HOOFDSTUK VI&. Gemeentepolitie. Op 31 December 1.1. bedroeg de getalsterkte van het personeel der politie 535 man nl. IX. Gezondheidscommissie, Bij beschikking van den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Ilolland van 27 October werden, met ingang van 1 November, benoemd tot lid en voorzitter van de Gezondheidscommissie voor deze gemeente Mr. II. Goeman Borgesius; tot leden Dr. J. G. M. Mastboom, Dr. W. K. M. Götte, E. A. Keuchenins, H. P. N. Halbertsma, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, J. J. Hofman, J. F. Laméris, Mr. I. M. Hijmans, C. k Dikstra. B. II. Meldt, J. .1. van Nieukerken, C. .1. L. Hofman, M. Hijmans van Wadenoyen en mejuffrouw A. C. Mandentot secretaris werd benoemd Mr. A. v. Gijn. Het verslag van de Vereeniging tot verbetering van den gezondheidstoestand in deze gemeente is bij dit verslag’ opgenomen als bijlage 17. 2030 °/o, bedroeg in 3 gevallen minder dan 20 °/0. Het gehalte van 11 °r in een dier gevallen wettigde het vermoeden, dat de koffie vermengd was met reeds uitgetrokken en weder gedroogde koffie; deze ver- valsching was evenwel niet van dien aard, dat zij voor het leven of de gezondheid schadelijk mocht worden geacht. Het aschgehalte van alle theesoorten was gelegen tusschen de grenzen, aangegeven voor on vervalschte thee hetzelfde gold voor het in water oplosbare gedeelte der aseb. Het gehalte van in water oplosbare stoffen was bij 8 monsters normaal en bij 2 mi nsters iets daar beneden. Vreemde bladeren werden niet aangetroffen. Alk; onderzochte soorten bier waren vrij van arsenik en slechts in een soort werd salicylzuur in geringe hoeveelheid aangetroffen. De verhouding tusschen alcohol en extractgehalte was ongeveer normaal bij 5 monsters, terwijl zij bij de overige eenigszins afwijkend was. Het onderzoek op saccharine gaf een niet voldoend positief resultaat, om met beslistheid aanwezigheid te consta- teeren. om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 137