I 124 een bedrag van 1 136,45. Aan enkelen werden voor bijzondere plichtsbetrachting enz., bekroningen toegekend tot een bedrag van f 1823.50. Bovendien werd wegens bijzondere diensten vanwege het gemeentebestuur uit de gemeentekas f 1288,75 onder het personeel verdeeld. Van particulieren ontvingen de brigadiers en agenten f 1508,59, van welk bedrag de helft werd gestort in de remuneratiekas, waaruit werd uitgekeerd aan eiken brigadier le, 2e en 3e klasse en eiken agent le, 2e, 3e en 4e klasse f 3,76. Aan de 4 Commissariaten werden gedurende het afgeloopen jaar in bewaring gesteld 2185 personen, van wie 101 als voorloopig aangehouden aan de Justitie zijn overgeleverd. Hieronder waren er wegens bedelen 50. Onder het getal in bewaring gestelde personen zijn begrepen 165 gesignaleerden, 50 vreemdelingen, die geen voldoende middelen van bestaan bezittende of niet voorzien zijnde van legimitatiebewijzen, over de gren zen des Rijks werden gebracht en 148 minderjarigen, die op transport werden gesteld naar ouders of voogden. Door de politie werd aan 74 personen en 8 kinderen nachtverblijf verleend. In de logementen namen volgens de nachtlijsten 61023 personen intrek en wel 35673 in de grootere en 25350 in de kleinere. Onder het getal logeergasten in de groote hotels zijn begrepen 13100 personen met 810 bedienden, die ge durende het badseizoen te Scheveningen verblijf hielden. De legimitatiepapieren werden geviseerd van 241 vreemdelingen, die zich hier metterwoon vestigden. Ter verkrijging van buitenlandsche paspoorten werden 100 attesten afgegeven en geviseerd 119 binnenlandsche paspoorten. Het aantal aangegeven gevonden voorwerpen be droeg 8803. Kenmerken van besmettelijke ziekten werden aan gehecht ten getale van 260 en wel voor: roodvonk 103 diphteritus 128 febris typhoïdea 27 typhus 2 f

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 140