125 50 149 11 42 879 99 212 226 101 28 5 178 9 14 Er werden in het afgeloopen jaar uitgereikt 1233 vergunningen van verschillenden aard. Op 31 December stonden te boek 123 logementen (waaronder slaapsteden), 62 pensions, 585 plaatsen waar met vergunning sterke drank in het klein wordt ver kocht, 78 restauratiën, 75 uitdragerijen, 317 bewaar plaatsen van varkens, 490 mestverzamelingen, 188 slachterijen, 173 stationneerende rijtuigen, 20 straat muzikanten, 123 bestellers en wegwijzers en 18 huizen, waarin gelagen worden gezet, die een uur vóór den vastgestelden tijd mogen geopend worden. Ingevolge art. 12 der Veiligheidswet werden aange geven 367 ongelukken, en krachtens art. 10 der Arbeids wet werden uitgereikt 2638 arbeidskaarten. Op 31 December werd in 1745 plaatsen, waar arbeid werd verricht, gewerkt met 2626 jongens en meisjes beneden de 16 jaren en met 2617 vrouwen. Het aantal inspectiën in die werkplaatsen gehouden, om de naleving der bepalingen van de Arbeidswet na te gaan, bedroeg 4211. Aan 321 hoofden van bedrijven werd toegestaan voor een bepaalden tijd den arbeid van jeugdige personen of vrouwen, in hunnen dienst, te doen voortduren, langer dan het voor hun bedrijf vastgestelde uur. Gedurende het afgeloopen jaar werden geregistreerd 8968 opgemaakte processen-verbaal, waarvan 1546 aan den Officier van .Justitie en 7422 aan de Ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht werden afgezonden. Onder deze processen-verbaal waren er ter zake van bedelarij mishandeling zware mishandeling wederspannigheid diefstal diefstal onder verzwarende omstandigheden, beleediging verduistering bedrog misdrijf tegen de zeden misdrijf tegen het leven valschheid in geschrifte dierenmishandeling huisvredebreuk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 141