127 9 Het aantal bewakingskringen was: Samen 57 297 127 1 182 12 27 18 56 3 27 76 1399 247 433 16 13 8 20 in de le afdeeling 2e 3e 4e overtreding der jachtwet Door den inspecteur en de adjunct-inspecteurs der bouwpolitie werden opgemaakt 27 processen-verbaal, wegens overtreding der bouwpolitie. leerplichtwet arbeids- en veiligheidswet ijk wet vogel wet spoorwegovertreding burengerucht straatschenderij laten staan van rij-, trek- of lastdieren op den openbaren weg, zonder de noodige voorzorgs maatregelen te hebben genomen niet opvolgen van de bevelen van de politie het hebben van een gelegenheid tot hazardspel loopen op verboden grond opgeven van een valschen naam het aanbevelen van gedrukte stukken op de open bare straat zoodanig, dat de openbare orde werd verstoord De overige processen-verbaal werden opgemaakt wegens andere strafbare feiten van verschillenden aard. De geconstateerde schade door misdrijf bedroeg f 11465,83’/,. Kennis werd genomen van 30 zelfmoorden. Twee agenten waren gesteld ter beschikking van de bouwpolitie en één brigadier-titulair ter beschikking van van de ambtenaren van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht alhier, om de rijksveldwacht be hulpzaam te zijn in het opsporen van veroordeelden tot hechtenis of vervangende hechtenis. r> n n n n n T) dronkenschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 143