129 Van de bemanning van eenige bommen kwamen klachten in over de vernieling van vischwant door onbekend gebleven vreemde visschersschepen. In het jaar 1902 namen 146 loggers en 196 boramen aan de visscberij deel. Op 31 December 1.1. bestond de vloot uit 154 loggers en 190 bommen. Ten gevolge van de zeer goede resultaten derharing- visscherij in 1902 is eene uitbreiding van het aantal loggers te verwachten. De aanmonstering had als gewoonlijk, met inacht neming der wettelijke voorschriften, regelmatig plaats. Het getal deserteurs bedroeg 56, waaronder 15 van Scheveningen: het aantal analphabeten bedroeg 120, waaronder 93 uit .Scheveningen. Over het geheel was er weinig verlies van netten te betreuren tengevolge van storm. Vier zeelieden werden over boord geslagen en ver dronken. Voor mededeelingen betreffende de Brandweer ver wijzen wij naar het verslag van den Commandant, hierachter opgenomen als bijdrage 35. Het Hoofdbestuur der Nederlandsche Vereeniging tot bescherming ran dieren onderging in het afgeloopen jaar eenige verandering door het uittreden van de heeren H. Allan en E. R. van Welderen Baron Rengers. Op de algemeene vergadering, gehouden op 20 Februari, werd ter vervanging van laatstgenoemden heer gekozen Jhr. M. B. W. Dittlinger: de andere vacature werd niet aangevuld. De periodiek aftredende leden, die zich hadden herkiesbaar gesteld, werden allen herkozen. De vereeniging telt thans 12 afdeelingen met ruim 4440 leden, waarvan meer dan 750 in deze gemeente. Het Hoofdbestuur wendde zich tot den Gemeenteraad met verzoek om in den ongunstigen toestand der be strating te voorzien, en zulks met het oog op de trek dieren, wier toch reeds zware taak door dien ongunstigen toestand aanmerkelijk wordt verzwaard. Bij de herziening der Algemeene Politieverordening stelde het Hoofdbestuur den Raad een maatregel- voor, waardoor de juiste toepassing van hetgeen zou worden verordend, ten aanzien van „gevaarlijke” honden, zoo- 9

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 145