130 veel mogelijk zou zijn gewaarborgd, terwijl het, wat het stationneeren van rijdieren aan het Scheveningsche strand betrof, meende adhaesie te moeten betuigen aan het voorstel van de „Commissie tot het herzien der Politieverordening”, om dit stationneeren te verbieden. De drinkfontein der Vereeniging in deze gemeente heeft het hoofdbestuur doen inkorten, ter wille van de kinderen, voor wie de kranen te hoog bleken om ze te kunnen openen, zonder op den fonteinbak te klauteren. Evenals vorige jaren werden door het hoofdbestuur belooningen toegekend aan trekhondenhouders, die daar voor waren in aanmerking gebracht, en werden weder geïllustreerde wandkalenders onder de schooljeugd ver spreid, terwijl werd medegewerkt aan het helpen hand haven van de bepalingen nopens de behandeling van dieren, o. a. door verspreiding ook onder de Haagsche Politiedienaren van eene brochure „Strafbare dieren mishandeling, een woord gericht tot de Nederlandsche politie, door A. van den Ameele”. Aan onderscheidene politiebeambten werden beloo ningen uitgereikt. Het Bestuur der Vereeniging „Nederlandsch Toevluchts oord voor noodlijdende dieren” deelde ons mede, dat de volgens rooster aftredende bestuursleden de heeren Jhr. Mr. R. A. Klerck, J. A. Jurriaanse, Jhr. L. J. Quarles van Ufford en P. van den Arend werden her kozen en dat het ledental op 1 September 1902 184 bedroeg. De giften in het afgeloopen jaar ontvangen waren gering. De rekening sloot met een batig saldo. Door overlijden en uittreding van leden zijn de inkomsten evenwel belangrijk gedaald. Voor korteren of langeren tijd werden in het Asyl verpleegd: kosteloos 875 honden en 142 katten; tegen vergoeding 539 honden en 125 katten. Het hoogste aantal dieren tegelijkertijd in verpleging was: kosteloos 104 honden en 17 katten; tegen ver goeding 58 honden en 33 katten. Gratis werden aan goede meesters afgestaan 77 hon den en 31 katten en tegen vergoeding 150 honden en 66 katten. Van de als gevonden ingebrachte dieren werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 146