131 HOOFDSTUK VIL Nationale Militie en Schutterij. Nationale Militie. a. b. Schutterij. 1752 man, 378 27 door de eigenaren teruggehaald 15 honden en 1 kat. Door of' vanwege de Politie werden ingebracht 27 honden en 13 katten. Op verzoek van eigenaren of van de politie werden afgemaakt 1819 dieren. c. Inkwartiering. Volgens de krachtens artikel 17 der wet van 14 Sep tember 1866 (Staatsblad no. 138) in 1902 opgemaakte lijsten, kunnen bij de ingezetenen worden ingekwar- tierd te ’s-Gravenhage 13228 manschappen (waaronder 2300 offi cieren), Scheveningen 827 manschappen (waaronder 189 officieren) en zijn er respectievelijk 1065 en 983 plaatsen tot stal ling van paarden bij particulieren en stalhouders be schikbaar. Het aandeel der gemeente in de lichting bedroeg 405 man het aantal ingeschrevenen in de gemeente, waarnaar het aandeel is berekend dat der ingelijfden bij de landmilitie dat der ingelijfden bij de zeemilitie De werkelijke sterkte der schutterij in de gemeente was op 31 December2737 man, van wie actief1573 man. in de reserve1164 De bij Koninklijk besluit van 29 April 1895 (Staats blad n". 80) gevorderde actieve sterkte bedraagt 1568 man. De eerste ban der schutterij bestond uit 2061 offi cieren, onderofficieren en minderen, te verdeelen in 1166 man in activiteit 895 reserve. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 147