d. Vereenigingen tot oefening in den wapenhandel. 132 De Scherpschuttersvereeniging te 's-Gravenhage is ten vorigen jare opgeheven. Van de Scherpschuttersvereeniging „Oranje-Nassau” be droeg op 31 December jl. het aantal eereleden, gewone- en buitengewone leden respectievelijk 2, 86 en 9. Tegen de lijsten werden geene bezwaren ingebracht. Er werden ten vorigen jare 58 manschappen bij ingezetenen ingekwartierd. Het Koninklijk Scherpschuttersgilde „Oefening en Ver maak” telt 18 leden. De oefeningen werden gehouden op de schietbanen van de vereeniging „Petit St. Hubert” van einde April tot begin September op Donderdagmid dagen na 5 uur. Gemiddeld 12 a 13 leden namen daar aan deel. Er werd geschoten op afstanden van 150, 225 en 300 AI.bijna alle schutters schieten thans met het geweer Al. ’95. Op 11 September had tot sluiting van het oefenings- jaar een schietwedstrijd plaats. Bij drie wedstrijden, waaraan door het Gilde werd deelgenomen, werd tweemaal een prijs behaald, nl. eene zilveren en eene bronzen medaille. De hier bestaande vereenigingen vermeldden het volgende: De getalsterkte van het Officieren-Schietgezelschap der dienstdoende Schuttert/ bedroeg op 31 December j.l.12 eereleden, 5 buitengewone en 27 gewent' leden. De wekelijksche schietoefeningen van Alei tot October hebben geregeld plaats gehad en werden druk door de leden bezocht. Het tuin tal vaandelsch utters bedroeg 10. Het Schiet- Koningschap werd in den daarvoor uitgeschreven wed strijd behaald door den heer G. C. Baerends met 906 punten in 100 schoten. De financiëele toestand van het Gezelschap is gunstig. Op 17 September werd de 25e jaarlijksche wedstrijd gehouden. Het bezoek was bijzonder druk. O. 111. 6

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 148