133 Het aantal leden van de Schiefer e.eniging „Door Oefening Beter'’ bedroeg in bet afgeloopen jaar ongeveer 40, waaronder 2 in werkelijken dienst zijnde militairen. De schietoefeningen werden gehouden op Zondagen gedurende de maanden AprilSeptember op de vlakte van Waalsdorp. De opkomst der leden was gunstig. Bij den in de maand October gehouden ouderlingen wedstrijd werd geschoten uit de vrije hand in knielende De schietoefeningen hadden als gewoonlijk plaats des Zondagsvoor- en des Vrijdagsnamiddags van 1 April 1 November. Er werd geschoten met het geweer M. ’95 op afstan den van 3Ó0 en 225 Al. in geknielde houding en op afstanden van 225 en 150 M. in staande houding, respec tievelijk door 2 groepen. De Vereeniging werd gedurende de maand Mei belast met de leiding van den Provincialen schietwedstrijd voor Zuid-Holland, uitgeschreven door de Kon. Veree niging van Ned. Scherpschutters. In twee wedstrijden werd door de Vereeniging de eerste korpsprijs behaald. In October werd het jaarlijksch huishoudelijk con cours, tot sluiting der oefeningen, gehouden, waaraan door een groot aantal leden werd deelgenomen en waarbij bijzonder hooge personeele serie’s werden geschoten. De toestand van de afdeeling ’s-Graverihage ran de, Nederlandsche Weerbaarheidevereeniging mag over het algemeen gunstig heeten. Niettegenstaande 7 leden be dankten, wegens vertrek naar elders of om andere redenen, steeg het aantal leden tot 45. De financiën der vereeniging waren bevredigend. De schietoefeningen hadden het geheele jaar door geregeld wekelijks plaats en werden voldoende bezocht. De op het schieten betrekking hebbende reglementen der Infanterie werden stipt opgevolgd. Aan drie leden kon het radicaal van scherpschutter worden uitgereikt. Het kamp te Laren werd door 13 leden bezocht. De geoefendheid der leden in den wapenhandel is vooruit gaande te noemen. Met gunstig gevolg werd door een der leden van de afdeeling het sergeants- en door twee leden het korporaals-examen afgelegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 149