135 dat door enkele schutters op 150 en 200 M. het maximum aantal punten werd behaald. Bij den wedstrijd in Augustus te Rotterdam werden 5 personeele prijzen gewonnen. Bij den personeelen wedstrijd tusschen deze Vereeniging en de Schietver- eeniging „Excelsior” werden van de 13 prijzen 9 door „Scheveningen” behaald, waaronder een le, 3e, 4e en 5e prijs. De Scherm-, Schiet,- Exercitie- en Gymnastiekvereeniging „Emma" telt 28 werkende leden, 4 eereleden, 16 dona teurs en 20 adspirant-leden. Het grootste aantal leden heeft de oefeningen met het geweer tot kamerschietoefeningen doorloopen. In het hanteeren van het geweer als stootwapen, alsmede in het schermen met degen en sabel, hebben de leden groote vorderingen gemaakt. De Schietvereeniging Voor Vaderland en Koningin" telde in het begin van 1902 30 leden, welk aantal in den loop van het jaar klom tot 35, doch aan het einde des jaars gedaald was tot 17. De oefeningen, in hoofdzaak het juist schieten en de wapenhandel, werden des Zondags gehouden en trouw bezocht. Voor den aanvang dier oefeningen werd de veiligheidsdienst beoefend en werden oefeningen ge houden in het tirailleeren. Twee korporaals behaalden voor een militaire-examen- commissie den graad van sergeant, terwijl twee adspi- ranten tot korporaal werden aangesteld. De nieuwe leden kunnen thans door eigen kader worden onderricht. Het aantal leden van de Haagsche Gymnasiale Schiet vereeniging ging gedurende het afgeloopen jaar achteruit het bedroeg in October 35. De schietoefeningen met het geweer M. ’95 op afstan den van 100, 150 en 225 M. en met de flobertbuks op afstanden van 1015 M. hadden iederen Woensdag middag plaats op de schietbanen der vereeniging „Petit St. Hubert”. Vooral de nieuwe leden betoonden veel ijver bij de oefeningen; er zijn onderhen velen, die goede schutters beloven te worden. Bij Koninklijk besluit van 2 April werd aan het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 151