136 16 32 13 3 3 1 1 3 a. b. c. d. e. f- De Scherm-, Excercitie- ev Schietvereniging „Pro Pat ria” telt 34 werkende- en adspirant-leden en 72 donateurs. De schietoefeningen werden geregeld eiken Zondag gehouden op een der Rijksschietbanen te Waalsdorp in de maanden Mei tot en met October. In het laatst van October werd een schietwedstrijd gehouden, terwijl o. a. te Antwerpen werd deelgenomen aan een schermwedstrijd, waarbij een le en 3e prijs werd behaald. van en liggende houding, opgelegd en Scheven ingen Evangelisch-Lutherschen Remonstranten Doopsgezinden Waalschen Bestuur der Haagsche Schietvereeniging „II. B. S." toe stemming tot oprichting der vereeniging verleend en bij Koninklijk besluit van 31 Mei n°. 42 werden de statuten der vereeniging goedgekeurd. De vereeniging telt 2 eereleden. 52 gewone leden, 9 adspirant-leden en 20 bijdragende leden. Er werden, behalve in Augustus, geregeld oefeningen gehouden. Er werd geschoten met de flobertbuks en den kamerschietcylinder op afstanden van 7' 10 en 12'M. in staande, knielende en liggende houding, opgelegd en uit de vrije hand. Met het geweer M. ’95 werd geschoten op een der Rijksschietbanen te Waals dorp op afstanden van 100. 150, 200 en 300 M.. in staande, knielende uit de vrije hand. In Maart en September werden huishoudelijke wed strijden gehouden. In Mei werd deelgenomen aan den nationalen wedstrijd, uitgeschreven door de schietver- eeniging „Holland” te Rotterdam. HOOFDSTUK VIII. KerkelQke Zaken. Voor den openbaren eeredienst bedraagt het getal kerkelijke gemeenten Het getal dienstdoende leeraren of geestelijken is voor de Hervormden te ’s-Gravenhage n n r 77 77 n r n r n en gebouwen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 152