137 godsdienstige doeleinden krachtens machti- voor r>0( i f 1 ooo 300 1000 1000 1000 10.000 1 1 1 7. in. n. o. J- k. 45 1 aan het Fonds van Liefdadigheid voor Roomsch Katholieken, door als voren. aan de Vereeniging Armenzorg, door Vrouwe W. Cramer Wed. Mr. C. II. B. Boot, aan de Nederlandsch Israëlitische ge meente, door Mr. E. L. van Emden. aan het Weeshuis der Roomsch-Katholieke Gemeente, door A. KuypersWed.G. Klomp, aan de Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo, door als voren. aan de Apostolische Gemeente door U. G. Oyens, Weduwe Mr. C. F. Gülcher. aan het Roomsch Katholiek Ziekenhuis van den II. Joannes de Deo, door A. Kttypers, Wed. G. Klomp. aan alsvoren, door Mej. V. .1. Cuipers. aan de Vereeniging Liduina van de Heilige Elisabeth tot huisbezoek van arme zieken, en aan hare onderafdeeling, de Vereeniging tot ondersteuning van behoeftige kraam vrouwen, door E. G. L. de Sonnaville Wed. Mr. B. II. M. Hanlo. De ging aanvaarde makingen en schenkingen bestonden uit: voor de Anglikaanschen Duitsch-Evangelischen Christelijke Gereformeerden Gereformeerden Roomsch-Katholieken (met inbegrip van Scheveningen verdeeld in negen parochiën.) Oud-Roomschen r Apostolische Gemeente Nederlandsch-Israëlieten Portugeesch-. belast met vruchtgebruik, aan het inschrijving Roomsch-Katholiek parochiaal Armbestuur, -' I Grootboek. 10.000 26.000 en 22.000 J pCt. i door als voren. 71 100 .■>000 n T 1 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 153