R- 138 2500 10.000 20.000 2.000 1000 I 4154 Inschrijving I 3 pCt. aan het Roomsch Katholiek oude mannen en vrouwenhuis, door V. .1. Cuipers. aan liet Roomsch Katholiek Weeshuis, door als voren. aan de Vereeniging van den H. Vineen- tius van Paulo, afd. ’s-Gravenhage, waar van f 10.000 voor hare scholen, door E. G. L. de Sonnaville Wede. Mr. B. II. M. Hanlo. onder den last van uitkeering der rente, aan de Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezy te ’s-Gravenhage, door J. H. Roskam. aan de armen van de gemeente der Oud-Bisschoppelijke Clerezy te ’s-Gra venhage, door J. H. Roskam. aan het Israëlitisch Ziekenhuis, door J II. Machiels, Wed. van Mr. M. II. Godefroi. aan het Roomsch-Katholiek Weeshuis, door als voren. aan het Roomsch-Katholiek Oude mannen en vrouwenhuis, door als voren. aan het Weeshuis der Ned. Herv. Ge meente, door als voren. aan het Ned. Herv. Oude mannen- en vrouwenhuis, door als voren. aan het Gereformeerd Diaconie-Wees huis, door W. F. van Heusde. aan de Ned. Hervormde Diaconie-armen, door C. H. des Tombe, geb. de Witte van Citters. aan de Ned. Hervormde Diaconie-armen, door G. Hoyer Wed' Mr. W. P. C. Knuyse de Meij. aan het Israëlitisch Oude mannen- en vrouwenhuis, door J. H. Machiels, Wed. Mr. M. H. Godefroi. aan het Roomsch Katholiek Zieken luns van den H. Joannes de Deo, door als voren. Grootboek. 500 20.000 en 1500 10.000 77 77 p 1000 p 500 p p 500 p N000 p 1000 p p 1000 p

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 154