139 1902 6.912,50 15 April 15 Juli 15 October 9216 9238 9264 9358 10370 10176 10622 9996 Totaal. 19152 19166 19108 19299 n n n 5486 5303 5523 5233 op r n f 665.936,78 s 650 15 Januari 15 April 15 Juli 15 October Kosteloos werden onderwezen op 15 Januari 1902 n HOOFDSTUK IX. Ondcrwtys, Kunsten en Wetenschappen. I. Scholen voor Lager Onderwijs. Op 31 December 1902 werd in 53 openbare scholen lager onderwijs gegeven en wel in 30 scholen der 2de klasse, 9 scholen der le klasse, 13 burgerscholen voor jongens en meisjes, 1 burgerschool voor meisjes. In 1902 werden geopend in April de school aan het Lamgroen en de school aan de Pretoriusstraat, deze laatste tijdelijk in het hulp gebouw aan de Lijnbaan 30a; in October de school aan de Terwestenstraat, tijdelijk in de hulpschoolgebouwen aan de Teniersstraat en de Jan van Goj en straat. De vroeger bestaande burgerschool voor jongens werd krachtens Raadsbesluit van 6 Mei 1902 met ingang van 1 Augustus 1902 hervormd tot eene burgerschool voor jongens en meisjes. De klassen, tijdelijk gevestigd in het gebouw Nieuwe Schoolstraat 93 bleven onder de leiding van het Hoofd der School aan de Nieuwe Schoolstraat. Het getal leerlingen op de openbare scholen bedroeg Mannelijke. 9928 9844 9941 4884 4873 5099 4763 De kosten voor het openbaar lager onderwijs hebben, voor zoover zij thans reeds zijn te bepalen, in 1902 bedragen Jaarwedden der onderwijzers en onder wijzeressen Huur van schoollokalen Vergoeding aan hoofden van scholen wegens gemis van vrije woning V rouwelijke. n T, T) n Ti 9936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 155