140 0.105,27 1OO.615,;>7 20.858,68 -24.486.07 42.964.71 260,98 Totaal. f 954.584,17"' 15.752.08 11 .,)96,6;> 47.026.53 1.248,80’ 283,30 1.354,155 4.990.46' 333,34 208,28 de vergelijkende examens schoolbibliotheken belooningen en eereblijken van onderwijzend personeel cursus in paedagogiek. Kosten van statistiek. het aanschaffen van school- leermiddelen en schoolbe- In het personeel der Hoofden van scholen hadden de volgende mutatiën plaats: de heer F. Gediking, Hoofd der school aan de Schelp kade, overleed den 17 April; de heer .1. Schraal, Hoofd der school aan de Hem- sterhuisstraat, overleed den 22 Mei. aan den heer A. J. Schreuder werd op zijn verzoek, met ingang van 1 April, eervol ontslag verleend als Hoofd der school aan de Achterraam straat. Ter voorziening in deze en andere vacaturen werden benoemd tot Hoofd der school aan de Schelpkade, W. van Rossen, Hoofd der school aan de Waalstraat; Vergoeding aan gehuwde onderwijzers, als tegemoetkoming in de huishuur f Toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers - Kosten van het herhalingsonderwijs - - r stichten van schoollo kalen en onderwijzerswoningen - Kosten van het instandhouden van school lokalen en onderwijzerwoningen met inbegrip van het verbouwen der scholen) - Kosten van het aanschaffen en onder houden der schoolmeubelen - Kosten van boeken, hoeften Kosten van het verwarmen, verlichten en schoonhouden der schoollokalen Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Belooning aan den cursus in paedagogiek. voor onderwijzeressen in handwerken. - Jaarwedden van conciërges aan scholen- bewerking der onderwijs- - n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 156