143 De Verordening op de heffing van schoolgeld gaf geen aanleiding tot moeielijkheden. Gedurende het jaar 1902 werd aan 508 ouders ge durende een termijn, loopende van 1 4 maanden op hun verzoek vrijstelling verleend van schoolgeld beta ling, nadat bij onderzoek was gebleken, dat zij tijdelijk niet in staat waren schoolgeld te betalen. De inschrijving van leerlingen op een afzonderlijk bureel ten Raadhuize bleef voortdurend reden tot tevre denheid geven. Gedurende 1902 werden ingeschreven 5571 kinderen, waaronder 948 inschrijvingen van leer lingen, die van de eene openbare- naar de andere open bare school, of van eene bijzondere- naar eene openbare school overgingen. In het vorig jaar werden 167 kinderen meer inge schreven. Dat niettegenstaande de toeneming der bevol king van de gemeente en van de scholen, het cijfer der ingeschrevenen verminderde, vindt vermoedelijk zijn grond in de inwerkingtreding van de leerplichtwet op 1 Januari 1901, waardoor vele kinderen van zeven jaar en ouder gedurende dat jaar voor het eerst voor eene school werden ingeschreven. Evenals het vorig jaar waren de gevolgen van de invoering der Leerplichtwet voor deze gemeente voor namelijk te zien in het niet meer van school gaan van de 12-jarige kinderen, zoomede van de 13-jarige, die de klasse, waarin zij bij het bereiken van dien leeftijd geplaatst waren, nog niet hadden doorloopen. Grootere- en op sommige scholen overbevolking der hoogere of der hoogste klassen was hiervan het gevolg. Maatregelen, om te zorgen, dat deze overbevolking van enkele klassen niet storend werken zal op de geregelde toelating en bevordering van leerlingen, werden voorgesteld, en door den Raad goedgekeurd. Dientengevolge werd bij Raads besluiten, onderscheidenlijk van 19 Augustus 1902 en 30 September 1902 besloten tot vergrooting der scholen aan de Van Dijckstraat en het Zieken, met twee, resp. vier lokalen. De uitbreiding van de school aan het Zieken kan tevens ten goede komen aan het onder wijs voor achterlijke kinderen, dat, aanvankelijk be gonnen met eene klasse, spoedig beschikbaarstelling van meerdere schoolruimte zal vragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 159